Reklamácia

Reklamačný poriadok

1. Predávajúci Simona Mičjanová – Darčekoland, Kazanská 12152/3A, 82106 Bratislava, IČO 54255716, DIČ 1127720704

2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí Kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

3. Reklamovaný tovar, ktorý je nefunkčný, zašle Kupujúci spoločne s reklamačným formulárom dostupným na stiahnutie na webovej stránke a dokladom o kúpe v internetovom obchode, na adresu: Darčekoland, Trenčianska 764, 018 51 Nová Dubnica, Slovenská republika. Predávajúci potvrdí Kupujúcemu e-mailom alebo písomne prijatie reklamácie a o jeho vybavení ho bude informovať prostredníctvom e-mailového alebo písomného kontaktu uvedeného v reklamačnom formulári. Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní od doručenia zásielky predávajúcemu.

4. Reklamovaný tovar, ktorý je poškodený, Kupujúci odfotí a pošle elektronicky Predávajúcemu spolu s fotokópiou faktúry s tým, že požaduje náhradu poškodeného Tovaru. Predávajúci potvrdí Kupujúcemu e-mailom alebo písomne prijatie reklamácie a o jeho vybavení ho bude informovať prostredníctvom e-mailového kontaktu. Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní od doručenia zásielky predávajúcemu. Poškodený tovar bude vymenený, zaslaný nový alebo peniaze budú vrátené na účet Kupujúceho.

5. Predávajúci je povinný Kupujúcemu vydať potvrdenie o tom, kedy Kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje; ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

6. Ak má vec vady, môže kupujúci požadovať dodanie novej veci bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od Zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.

7. Právo na dodanie novej veci alebo výmenu súčasti má Kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má Kupujúci i právo od Zmluvy odstúpiť.

8. Ak Kupujúci neodstúpi od Zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu Predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že Predávajúci nezabezpečí nápravu v primeranej dobe alebo v prípade, že by zjednanie nápravy Kupujúcemu spôsobilo značné ťažkosti.

9. V prípade, že reklamácia nebude vybavená kladne, Tovar bude odoslaný späť Kupujúcemu spoločne s odôvodnením, prečo bola reklamácia zamietnutá.

10. Ak zistí Kupujúci poškodenie tovaru počas dopravy a ak je to možné, spíše v prítomnosti doručovateľa protokol o poškodení tovaru počas prepravy, nechá si ho dopravcom potvrdiť a následne ho odovzdá Predávajúcemu k ďalšiemu vybaveniu reklamácie z dôvodu poškodenia počas prepravy.

11. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle platných právnych predpisov (§ 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov), má právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie nepoužitého, nepoškodeného tovaru bez uvedenia dôvodov v lehote 14 kalendárnych dní od dátumu prevzatia tovaru.

12. Podľa Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, § 18 písm. 4, ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu; na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak sa lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto odseku začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. 

REKLAMAČNÝ FORMULÁR


    Nákupný košík