Obchodné podmienky – darcekoland.com
pre predaj tovaru z ponuky predávajúceho

Predávajúci:
Simona Mičjanová – Darčekoland, so sídlom Kazanská 12152/3A, 82106 Bratislava
IČO 54255716
DIČ 1127720704
Živnostenské oprávenie 110-307947, orgán dozoru Okresný úrad Bratislava
Predávajúci nie je platcom DPH
(ďalej len „Predávajúci“)

Kontakt:
Email: info.darcekoland@gmail.com
Telefón: 00421 911 454 785
Číslo účtu na bezhotovostné platby: SK93 0900 0000 0051 1905 5183
Kupujúci: fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu na doméne www.darcekoland.com
E-shop: internetový obchod predávajúceho na adrese www.darcekoland.com, obsahujúci tovar na predaj, podmienky doručenia a platby.

Webová stránka: E-shop na adrese www.darcekoland.com
Tovar: všetko, čo môžete kúpiť na E-shope
Objednávka: úkon kupujúceho, ktorý vyjadruje vôľu nakúpiť a prevziať tovar od predajcu
Cena: finančná čiastka, ktorú bude Kupujúci platiť za Tovar
Cena za dopravu: finančná čiastka, ktorú bude Kupujúci hradiť za doručenie Tovaru vrátane ceny za jeho zabalenie
Celková cena: súčet Ceny a Ceny za dopravu
DPH: daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov
Faktúra: daňový doklad vystavený na Celkovú cenu
Zmluva: je kúpna zmluva dohodnutá na základe riadne vyplnenej Objednávky zaslanej prostredníctvom E-shopu a je uzavretá po prijatí potvrdenia Objednávky od Predávajúceho

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Obchodné podmienky (ďalej len „OP“) určujú a regulujú vzťah medzi Predávajúcim a verejne
ponúkaným sortimentom, kedy Kupujúci využívajú E-shop Darcekoland, vytvorený za účelom predaja
tovaru umiestneného v internetovom obchode.
1.2. Predávajúci disponuje právom upraviť OP bez predošlého upozornenia. Zmeny vo OP nadobúdajú v platnosť dňom zverejnenia a vzťahujú sa na všetky objednávky, vytvorené v danom období.
1.3. Na všetky podmienky, ktoré nie sú ďalej uvádzané na tejto webovej stránke, sa v rámci obchodných vzťahov vzťahuje v znení neskorších predpisov zákon č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka.
1.4. Predávajúci nie je registrovaným distribútorom liehu a tabakových výrobkov a predávaný lieh a tabakové výrobky sú určené výhradne pre konečnú spotrebu osobám starším ako 18 rokov.

2. Práva a povinnosti Predávajúceho

2.1. Predávajúci predáva prostredníctvom E-shopu www.darcekoland.com
2.2. Práva a povinnosti, uvedené v nasledovných OP, sa vzťahujú na predávajúceho potvrdením Objednávky v systéme.
2.3. Predávajúci sa zaväzuje informovať Kupujúceho o stave prijatej Objednávky na E-shope prostredníctvom e-mailu. Predávajúci nie je zodpovedný za čas prijatia informácie o stave Objednávky Kupujúcim.
2.4. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť nedostupný tovar tovarom v rovnakej alebo vyššej cene a kvalite.
2.5. V prípade, že Kupujúci bez udania dôvodu odmietol prevzatie predošlých Objednávok alebo uviedol zavádzajúce údaje o svojej osobe či mieste doručenia je Predávajúci oprávnený kedykoľvek zrušiť jeho Objednávku Tovaru.
2.6. Predávajúci má právo mailom alebo telefonicky predať Kupujúcemu informácie o ostatnom tovaru a ponukách v prípade, že mu Kupujúci poskytol s prijímaním takýchto informácií súhlas.
2.7. Predávajúci nie je za nič zodpovedný v prípade, že:
• obsah a množstvo informácií poskytnuté Kupujúcim narušujú celý proces objednávky (Predávajúci tieto informácie neupravuje v žiadnom prípade);
• Kupujúci nevhodným užívaním spôsobí škodu na tovare objednanom z E-shopu.
2.8. Predávajúci si vyhradzuje právo odstraňovať, upravovať alebo inak meniť všetky sekcie E-shopu a to bez predchádzajúceho upozornenia.
2.9. Predávajúci nenesie akúkoľvek zodpovednosť za škody na majetku či ujmy na zdraví osôb spôsobené nebezpečným zaobchádzaním s Tovarom.
2.10. Predávajúci sa zaväzuje dodať Tovar Kupujúcemu v požadovanom množstve, kvalite a bez vád.

3. Práva a povinnosti Kupujúceho

3.1 Vytvorením Objednávky na E-shope www.darcekoland.com kupujúci súhlasí s jeho OP.
3.2. Potvrdením Objednávky vzniká medzi Predávajúcim a Kupujúcim zmluvný vzťah; Kupujúci na seba preberá všetky práva a povinnosti v znení OP E-shopu.
3.3. Kupujúci nadobúda platbou vlastnícke práva k produktom zakúpeným na E-shope.
3.4. Pre uzavretie objednávky musí Kupujúci uviesť: meno a priezvisko, email, telefón a informácie týkajúce sa doručenia. Kupujúci týmto potvrdzuje správnosť uvedených osobných údajov v objednávkovom formulári, rovnako ako prípadnú ďalšiu aktualizáciu týchto údajov a informácií.
3.5. Pokiaľ sa Kupujúci nachádza na nesprístupnenom území, zaistí prístup pre dodanie Objednávky od doručovateľa Predávajúceho. V opačnom prípade nie je predávajúci zodpovedný za nedoručenie Tovaru, ktoré nastane z dôvodu zneprístupnení miesta doručovacej adresy.
3.6. Kupujúci má právo zrušiť prijímania emailov od predávajúceho zaslaním emailu predávajúcemu alebo prostredníctvom kliknutí na príslušné miesto v spodnej časti emailu, ktorý túto možnosť ponúka.
3.7. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia plnenia, a to bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie. Ak sa rozhodne Kupujúci využiť tohto práva, môže tak urobiť písomným odstúpením od Zmluvy obsahujúcim oznámenie čísla účtu, kam má byť zaslaná zaplatená cena, doklad o kúpe tovaru a ďalej tovar, ktorý mu bol zaslaný na základe zmluvy, od ktorej odstupuje. Písomné odstúpenie vrátane Tovaru je vhodné poslať na emailovú adresu info.darcekoland@gmail.com. Vrátený tovar má byť kompletný, Tovar ani žiadna jeho časť nemá byť poškodená ani použitá. V prípade rozbitého či zničeného balenia nie je už naďalej možné predmetný tovar vrátiť. Toto odstúpenie od Zmluvy zašle Kupujúci na adresu Trenčianska 764, 018 51 Nová Dubnica, a to v lehote 14 dní.
3.8. Akákoľvek manipulácia s predmetmi v darčekových baleniach sa deje na vlastné nebezpečenstvo Kupujúceho.
3.9. Ak Kupujúci neprevezme objednaný Tovar bez riadneho odstúpenia od Zmluvy alebo bez toho, aby bola zásielka poškodená a zároveň spísaný protokol s prepravcom, je povinný zaplatiť Predávajúcemu náklady vzniknuté s vybavením Objednávky a jej odoslaním.
3.10. Darčekové boxy obsahujúce alkoholické nápoje a tabakové výrobky sú určené osobám starším ako 18 rokov.

4. Informácie o tovare a cenách

4.1. Všetok tovar na E-shope www.darcekoland.com je predávaný kupujúcim v súlade s aktuálnymi zákonmi.
4.2. Všetky informácie o Tovaru sú platné a odpovedajú skutočným parametrom tovaru. V prípade, že má Kupujúci záujem o ďalšie informácie, je povinný kontaktovať Predávajúceho emailom pred uzavretím Objednávky.
4.3. Ceny vyobrazené na E-shope sú odvodené od cien dodávateľov a ponúk obchodných partnerov Predávajúceho. Vzhľadom na to je Predávajúci oprávnený bez predchádzajúceho upozornenia kedykoľvek zmeniť Ceny. Daná zmena nezasahuje do Objednávok uskutočnených Kupujúcim pred jej vznikom.
4.4. Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní.
4.5. Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
4.6. Ak Tovar skladom nie je, je označený lehotou, do kedy bude expedovaný Predávajúcim; alebo je označený pojmom „Vypredaný“, v tomto prípade je možné kontaktovať Predávajúceho emailom alebo telefonicky a informovať sa o dostupnosti daného Tovaru. Predávajúci oznámi Kupujúcemu dodaciu lehotu a po jej odsúhlasení zo strany Kupujúceho vznikne kúpna zmluva.
4.7. Platbu Celkovej ceny požadujeme po uzavretí Zmluvy a pred odovzdaním Tovaru. Úhradu celkovej ceny je možné urobiť nasledujúcimi spôsobmi:
a) Kartou online. V takom prípade prebieha platba cez platobnú bránu Besteron, pričom platba sa riadi platobnými podmienkami tejto platobnej brány.
b) Dobierkou. V takom prípade dôjde k platbe pri doručení Tovaru oproti odovzdaniu Tovaru. Cena za dobierku je 1,2 EUR.
4.8. Faktúra bude vystavená v elektronickej podobe po uhradení Celkovej ceny a bude zaslaná na emailovú adresu Kupujúceho.
4.9. Vlastnícke právo k Tovaru na Kupujúceho prechádza až po tom, čo zaplatí Celkovú cenu a Tovar prevezme. V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena zaplatená pripísaním na účet Predávajúceho, v ostatných prípadoch je zaplatená v okamihu uskutočnenia platby.

5. Preprava, dodanie tovaru a termín dodania

5.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky Kupujúceho, nesie Kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
5.2. Ak je Predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať Tovar na miesto určené Kupujúcim v Objednávke, je Kupujúci povinný prevziať Tovar pri dodaní.
5.3. V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné Tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním Tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
5.4. Pri prevzatí Tovaru od prepravcu sa Kupujúcemu odporúča skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek porušení toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí Kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
5.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave Tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky Predávajúceho, ak sú vydané.
5.6. Celková doba doručenia produktu zákazníkovi sa skladá z doby prípravy Objednávky k preprave zo strany predávajúceho a dodania produktu zo strany dopravcu.
5.7. Termín dodania produktu zákazníkovi je až 2-7 pracovných dní, pokiaľ nie je v popise produktu alebo v objednávke uvedený kratší alebo dlhší termín. V prípade, ak by doba dodania produktu mala presiahnuť lehotu 7 dní, bude o tom zákazník náležite informovaný. Ak bude pre Kupujúceho dodacia lehota príliš dlhá a nebude s ňou súhlasiť, má právo od Zmluvy odstúpiť.
5.8. Tovar je doručený spôsobom podľa voľby Kupujúceho, pričom si môže vybrať z nasledovných možností:
a) Doručenie prostredníctvom dopravnej spoločnosti Packeta Home – kuriér na adresu Kupujúceho, cena 3,90 EUR, predpokladaná doba dodania 2 dni
b) Osobný odber na výdajných miestach spoločnosti Packeta – cena 2,50 EUR, predpokladaná doba dodania 2 dni
5.9. Tovar je možné doručiť v rámci Slovenskej republiky a Českej republiky.
5.10. Tovar je Kupujúci povinný prevziať na dohodnutom mieste a čase. Ak si doručovaný Tovar neprevezme, Predávajúci oznámi emailom Kupujúcemu dodatočný termín a miesto na prevzatie Tovaru, pričom sa Kupujúci zaväzuje uhradiť Predávajúcemu všetky náklady spojené s opätovným doručením Tovaru. V prípade, že Kupujúci poruší povinnosť prevziať si Tovar, s výnimkou čl. 5.4. týchto Podmienok, nemá to za následok porušenie povinnosti Predávajúceho doručiť Tovar Kupujúcemu. Zároveň to, že Kupujúci Tovar neprevezme, nie je odstúpenie od Zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Ak Kupujúci Tovar neprevezme ani v dodatočnej lehote, Predávajúcemu vzniká právo od Zmluvy odstúpiť z dôvodu podstatného porušenia zmluvy. Ak sa rozhodne Predávajúci toto právo využiť, je odstúpenie účinné v deň, kedy Kupujúcemu toto odstúpenie doručí. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na nárok na náhradu vzniknutej škody v sume skutočných nákladov na pokus o doručenie Tovaru, prípadne ďalšieho nároku na náhradu škody, ak vznikne. Platobné údaje pre zaplatenie skutočných nákladov budú zaslané Kupujúcemu na emailovú adresu uvedenú v Zmluve a sú splatné do 14 dní od doručenia e-mailu.
5.11. Nebezpečie škody na Tovare na Kupujúceho prechádza v okamihu, keď ho prevezme. V prípade, keď Tovar neprevezme, s výnimkou prípadov podľa čl. 5.4 týchto OP, prechádza na Kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia Tovaru v okamihu, kedy mal možnosť ho prevziať, ale z dôvodov na strane Kupujúceho k prevzatiu nedošlo. Prechod nebezpečenstva náhodnej skazy a náhodného zhoršenia Tovaru pre Kupujúceho znamená, že od tohto okamihu nesie všetky dôsledky spojené so stratou, zničením, poškodením či akýmkoľvek znehodnotením Tovaru.
5.12. V prípade, že Predávajúci nebude schopný Tovar dodať ani do 14 dní od potvrdenia Objednávky, a to z akéhokoľvek dôvodu, Kupujúci je oprávnený od Zmluvy odstúpiť.

6. Zľavové kódy a darčekové poukazy

6.1. Zľavové kódy a darčekové poukazy oprávňujú Kupujúceho na zľavu z kúpnej ceny Tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty. Zľavu môže Kupujúci uplatniť v rámci uzatvárania jednotlivých kúpnych zmlúv s Predávajúcim, a to zadaním zľavového kódu do vopred určeného poľa objednávky. Jedná sa o elektronické (virtuálne) zľavové kódy, z ktorých každý oprávňuje na zľavu v určitej výške a môže byť
obmedzený určitou dobou platnosti. Hodnota uvedená na poukaze bude odpočítaná z ceny nákupu iba v internetovom obchode www.darcekoland.com. Ďalšie podmienky uplatnenia zľavových kódov môžu byť upravené pravidlami na webovom rozhraní obchodu.              
6.2. Ak má zľavový kód obmedzenú dobu platnosti, Kupujúci má zľavový kód použiť iba pred jej uplynutím. Ak kód nie je uplatnený pred uplynutím doby jeho platnosti, zaniká právo na jeho uplatnenie, resp. právo na zľavu z kúpnej ceny tovaru, a to bez náhrady (vyplatenie zľavy v hotovosti rovnako ako aj akákoľvek iná kompenzácia za nevyužitú hodnotu zľavového kódu sú vylúčené). Po použítí kódu na úhradu sa poukaz stáva neplatným.
6.3. Zľavový kód nie je možné spätne vymeniť za peniaze. 
6.4. Zľavový kód je možné uplatniť len raz. Právo na zľavu vyplývajúce zo zľavového kódu je možné uplatniť iba ako zľavu z kúpnej ceny za tovar, nie ako zľavu z nákladov spojených s dodaním Tovaru. Uplatnenie zľavového kódu je podmienené nákupom Tovaru za kúpnu cenu v určitej minimálnej výške. Poukaz nie je možné uplatniť za účelom nákupu nových darčekových poukazov. Je nevratný a nemožno ho čiastočne alebo úplne vymeniť za hotovosť.
6.5. V prípade, ak bude zľavový kód uplatnený v rozpore s podmienkami jeho uplatnenia, má Predávajúci právo takto uplatnený zľavový kód odmietnuť a od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť.
6.6. Hodnotu poukazu nemožno rozdeliť na viac nákupov, poukaz možno použiť len pri jednorazovom nákupe.
6.7. Pri tovare, na ktorého nákup bol uplatnený darčekový poukaz, bude pri vrátení tovaru, v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy alebo v prípade oprávnenej reklamácie, vrátená suma prostredníctvom náhradného darčekového poukazu.
6.8. Elektronický poukaz je zaslaný na emailovú adresu príjemcu. Papierový poukaz je zaslaný na adresu príjemcu. Ak nie je možné na zadanú adresu doručiť, Predávajúci si vyhradzuje právo pozastaviť doručenie darčekového poukazu. V prípade nesprávnych údajov Predávajúci nenesie zodpovednosť za žiadne zlyhanie alebo oneskorenie v dodávke.
6.9. Predávajúci nenesie po predaji poukazu zodpovednosť za darčekové poukazy, ktoré sú následne stratené, odcudzené či poškodené. Zaobchádzajte s darčekovým poukazom ako s hotovosťou. V prípade straty, krádeže alebo ukončenia platnosti poukazu nie je možné vyplatiť žiadnu sumu z poukazu.

7. Záruka, reklamácia a vrátenie tovaru

7.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí Kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
7.2. Reklamovaný tovar zašle Kupujúci spoločne s reklamačným formulárom dostupným na na webovej stránke alebo priamo vyplneným a odoslaným na webovej stránke a dokladom o kúpe v internetovom obchode, na adresu: Darčekoland, Trenčianska 764, 01851 Nová Dubnica, Slovenská
republika. Predávajúci potvrdí Kupujúcemu e-mailom prijatie reklamácie a o jeho vybavení ho bude informovať prostredníctvom e-mailového kontaktu uvedeného v reklamačnom formulári. Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní od doručenia zásielky predávajúcemu.
7.3. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať potvrdenie o tom, kedy Kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje; ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
7.4. Ak má vec vady, môže kupujúci požadovať dodanie novej veci bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od Zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má Kupujúci právo na
bezplatné odstránenie vady.
7.5. Právo na dodanie novej veci alebo výmenu súčasti má Kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má Kupujúci i právo od Zmluvy odstúpiť.
7.6. Ak Kupujúci neodstúpi od Zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu Predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že Predávajúci nezabezpečí nápravu v primeranej dobe alebo v prípade, že by zjednanie nápravy Kupujúcemu spôsobilo značné ťažkosti.
7.7. V prípade, že reklamácia nebude vybavená kladne, Tovar bude odoslaný späť Kupujúcemu spoločne s odôvodnením prečo bola reklamácia zamietnutá.
7.8. Ak zistí Kupujúci poškodenie tovaru počas dopravy a ak je to možné, spíše v prítomnosti doručovateľa protokol o poškodení tovaru počas prepravy, nechá si ho dopravcom potvrdiť a následne ho odovzdá Predávajúcemu k ďalšiemu vybaveniu reklamácie z dôvodu poškodenia počas prepravy.
7.9. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle platných právnych predpisov (§ 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov), má právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie nepoužitého, nepoškodeného tovaru bez uvedenia dôvodov v lehote 14 kalendárnych dní od dátumu prevzatia tovaru.
7.10. Podľa Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, § 18 písm. 4, ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu; na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto odseku začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Reklamačný formulár nájdete v časti Reklamácia na našej webovej stránke.

8. Odstúpenie od zmluvy

8.1. Odstúpenie od Zmluvy, resp. formulár pre vrátenie tovaru, ktorý je uverejnený priamo na webovej stránke, kupujúci zašle spoločne s predmetným tovarom na adresu: Darčekoland, Trenčianska 764, 018 51 Nová Dubnica, Slovenská republika. Kupujúci znáša náklady na prepravu a riziko nebezpečenstva škody vzniknutej na tovare počas prepravy tovaru späť Predávajúcemu. Predajná hodnota tovaru je v prípade takéhoto odstúpenia od Zmluvy vrátená kupujúcemu najneskôr do 14 pracovných dní od prevzatia, na číslo bankového účtu Kupujúceho uvedené v reklamačnom formulári. Rovnakým spôsobom bude Kupujúcemu vrátená cena tovaru v prípade, že nedôjde k uzatvoreniu zmluvy a Kupujúci cenu uhradil vopred.
8.2. Predávajúci je povinný Kupujúceho informovať o odstúpení od zmluvy.
8.3. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti Tovaru alebo ak nie je schopný dodať Tovar v požadovanej dodacej lehote. V týchto prípadoch je Predávajúci povinný Kupujúceho informovať o tejto skutočnosti a vrátiť už uhradenú Celkovú cenu v lehote 14 dní.
8.4. Predávajúci je oprávnený od Zmluvy odstúpiť aj v prípade, že Kupujúci si neprevezme Tovar do 5 pracovných dní odo dňa, kedy mu vznikla povinnosť Tovar prevziať.
8.5. Predávajúci aj Kupujúci je povinný znášať zákonné lehoty na odstúpenie od zmluvy, na vrátenie tovaru a na vrátenie financií podľa Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.

Formulár na vrátenie tovaru nájdete v časti Vrátenie tovaru na našej webovej stránke.

9. Základné obchodné podmienky

9.1. Zadanie objednávky v E-shope je umožnené Kupujúcim bez registrácie.
9.2. Kupujúci môže vykonať Objednávku prostredníctvom e-mailu alebo vyplnením online
objednávkového formulára.
9.3. Darčekové balenie obsahujúce predmety so sexuálnou tematikou, alkohol či tabakové výrobky môžu objednávať len osoby staršie ako 18 rokov.
9.4. Ďalšie základné podmienky, spojené s objednávaním v E-shope, sa nachádzajú v sekcii Doručenia a platba, ktorá je integrovanou súčasťou VOP a je samostatne dostupná na webovej stránke.

10. Ochrana osobných údajov

10.1. Ochrana osobných údajov Kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytnutá zákonom č.
122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoOOU“).
10.2. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať Predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch. Kupujúci si môže meniť a kontrolovať svoje osobné údaje prostredníctvom e-mailu alebo písomnou formou.
10.3. Kupujúci súhlasí s tým, že osobné údaje budú spracovávané po dobu určitú, a to 5 rokov po ukončení posledného zmluvného vzťahu s Kupujúcim. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom.
10.4. V prípade, že by sa Kupujúci domnieval, že Predávajúci vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
a) požiadať 
Predávajúceho o vysvetlenie,
b) požadovať, aby Predávajúci odstránil takto vzniknutý stav.
Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety uznaná za oprávnenú, Predávajúci odstráni okamžite 
chybný stav. Ak nevyhovie predávajúci žiadosti, má Kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie Kupujúceho obrátiť sa so svojim podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.
10.5. Ak požiada Kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu Predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie, a to za podmienok uvedených v ZoOOU.
10.6. Predávajúci je oprávnený využiť podrobnosti elektronického kontaktu pre potreby šírenia obchodných oznámení týkajúcich sa jeho služieb za využitím predpokladu, že Kupujúci má jasnú a zreteľnú možnosť jednoduchým spôsobom, zadarmo alebo na účet Predávajúceho odmietnuť súhlas s takýmto využitím svojho elektronického kontaktu aj pri zasielaní každej jednotlivej správy, pokiaľ toto využitie neodmietol. Ak oznámi Kupujúci, že si neželá, aby mu boli obchodné oznámenia naďalej posielané či ak vysloví nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení, ukončí Predávajúci ich zasielanie tomuto Kupujúcemu bez zbytočného odkladu. Kupujúci so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom Predávajúceho na elektronickú adresu Kupujúceho súhlasí a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení Predávajúcim na elektronickú adresu Kupujúceho.
10.7. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky Predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač Kupujúceho, môže Kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

11. Práva na informácie a marketing

11.1. Všetky materiály zobrazené na webovej stránke podliehajú autorskému právu, patria Predávajúcemu a ďalším vlastníkom, ktorí súhlasili so zverejnením svojich materiálov na webovej stránke. Bez ich prednostného zvolenia nemajú žiadne osoby povolenie používať, kopírovať, šíriť ani inak upravovať časť alebo celé dielo.
11.2. Všetky práva na materiály obsiahnuté na webovej stránke sú opatrené národným aj medzinárodným zákonom.
11.3. Kupujúci súhlasí s tým, že nim spätne doručené či zverejnené multimediálne súbory (fotografie, videá) prostredníctvom sociálnych sietí (vrátane označenia stránky predávajúceho či hashtagu darcekoland) môže predávajúci využiť na akékoľvek marketingové účely súvisiace s predmetom činnosti predávajúceho.

12. Ostatné podmienky a záverečné ustanovenia

12.1. Práva Kupujúceho vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
12.2. Obe zúčastnené strany, teda Kupujúci a Predávajúci sa pokúsia vyriešiť prípadné nezhody formou vzájomného jednania. V prípade nezhody môže ktorákoľvek strana podať sťažnosť na súd v súlade s aktuálnou legislatívou Slovenskej republiky.
12.3. V prípade dokumentovaného a overeného zásahu vyššej moci sú zúčastnené strany oslobodené od povinností, aké vyplývajú z OP.
12.4. Deklarovanie ktoréhokoľvek ustanovenia z OP, ktoré nie je podľa súdu platné, nezasahuje takto do ostatných ustanovení.
12.5. V zmysle ust. § 6 ods. 3 zák. č. 374/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov sa zakazuje predávať tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak osobám mladším ako 18 rokov.
12.6. V zmysle ust. § 2 ods. 1 písm. a) zák. č. 219/1996 Zb., o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov sa zakazuje predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich požívanie osobám mladším ako 18 rokov.
12.7. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky účinného v čase uzatvárania kúpnej zmluvy. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných
právnych predpisov.
12.8. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
12.9. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
12.10. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2022
12.11. Kontaktné údaje predávajúceho: Simona Mičjanová – Darčekoland, Kazanská 12152/3A, 82106 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 00421 911 454 785, e-mail: info.darcekoland@com. Administratíva a sklad: Trenčianska 764, 018 51 Nová Dubnica

Nákupný košík