Ochrana osobných údajov

1. Základné ustanovenia

1.1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov je Simona Mičjanová – Darčekoland so sídlom Kazanská 12152/3A, 82106 Bratislava, Slovenská republika; IČO 54255716, DIČ 1127720704.

1.2. Kontaktné údaje správcu sú adresa: Simona Mičjanová – Darčekoland, Kazanská 12152/3A, 82106, Bratislava, telefón: 0914 454 785, email: info.darcekoland@gmail.com.

1.3. Osobným údajom sa rozumie informácia o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej či spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

2. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

2.1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré mu boli poskytnuté alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia objednávky.

2.2. Správca spracováva identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

3. Ochrana osobných údajov

3.1. Osobné údaje kupujúceho sú spracované v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

3.2. Zadaním údajov na webovej stránke povoľuje kupujúci predajcovi a jeho zmluvným partnerom využívať osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre uskutočnenie obchodu, ukončenie objednávky a zaistenie ďalších aktivít, spojených s aktivitami kupujúceho v prostredí webovej stránky. Kupujúci týmto súhlasí s využívaním osobných údajov za účelom skvalitnenia služieb, propagácie produktov a služieb predajcu a ďalšie prípady obsiahnuté v OP.

3.3. V prípade, že kupujúci vznesie po ukončení objednávky akúkoľvek námietku voči spracúvaniu osobných údajov, musí predávajúci námietku kvôli odstráneniu akceptovať.

3.4. Predajca môže použiť súbory cookies, pokiaľ neobsahujú žiadne dôverné informácie. Návštevníci a kupujúci sú pritom upovedomení o zhromažďovanie, analýze a užívanie súborov cookies, zahŕňajúc tretie strany, využívajúce ich na štatistické účely a optimalizáciu reklamy.

3.5. Predávajúci prijíma informácie o IP-adresách každého z návštevníkov www.darcekoland.com. Tieto informácie nie sú využívané na identifikáciu návštevníka.

3.6. Žiadne z ustanovení s dôvodným uplatnením zákona v žiadnom prípade neslúži k zneužitiu povinností predajcu.

3.7. Dozorným orgánom nad konaním prevádzkovateľa súvisiacim s ochranou osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov SR, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, keďže miestom spracovania osobných údajov je Slovenská republika, konkrétne sídlo predávajúceho.

3.8. Kupujúci je povinný uvádzať osobné údaje zhodujúce sa so skutočnosťou, úplné, pravdivé a presné, pričom v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov takúto zmenu oznámi (bezodkladne, ak je toto rozhodné pre splnenie objednávky) e-mailom alebo písomne.

3.9. Informácie o zákazníkoch sú spracovávané zákonným spôsobom a v súlade s ďalšími zákonnými zásadami spracovania osobných údajov, a to v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov (ďalej v tomto článku len „zákon“), a to v súlade s ustanovením § 13 zákona, kedy je prevádzkovateľ oprávnený spracovávať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby (fyzická osoba nepodnikateľ), ak je spracovanie osobných údajov potrebné na plnenie zo zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje v rozsahu a spôsobom, ktorý je nevyhnutný pre dosiahnutie uvedeného účelu spracovania. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracováva (pri opakovanom poskytnutí má prevádzkovateľ právo účtovať primeraný administratívny poplatok).

3.10. Osobné údaje, ktoré sú predmetom spracovania v informačných systéme: meno, priezvisko, adresa a PSČ, e-mail, telefónne číslo

3.11. Kupujúci (fyzická osoba spotrebiteľ) má právo na prístup k osobným údajom a podľa ust. § 21 zákona má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sú jeho osobné údaje spracúvané, získať prístup k takýmto osobným údajom, získať informácie o účele spracovania, kategórii, identifikácii príjemcu, dobe uchovávania osobných údajov, resp. informáciu o určení tejto doby, požadovať opravu osobných údajov, a právo na informáciu o zdroji osobných údajov.

3.12. Dotknutá fyzická osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona, ak tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach garantovaných zákonom, a to u Úradu na ochranu osobných údajov SR. Vzor návrhu na začatie konania je zverejnený na stránkach úradu, konkrétne https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/tlaciva-vzory .

3.13. Kupujúci (fyzická osoba) môže kedykoľvek na základe žiadosti požiadať prevádzkovateľa o likvidáciu jeho osobných údajov z informačného systému prevádzkovateľa, ktorých účel spracovania skončil. Osobné údaje kupujúcich prevádzkovateľ neposkytuje žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externý dopravcovia, ktorým sú osobné údaje poskytované za účelom splnenia objednávky, teda doručenie tovaru kupujúcemu.

3.14. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

3.15. Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná a nie je kupujúcemu dostupná.

4. Orgán dozoru

4.1. Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava, Odbor výkonu dozoru a Právny odbor, tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04, fax č. 02/58 27 21 70.

4.2. Odkaz pre podávanie podnetov a sťažností: http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

5. Marketingové účely

5.1. Kupujúci môže pri tvorbe objednávky vysloviť tiež súhlas so spracovaním osobných údajov predávajúcim na marketingové účely, a to najmä v rámci zasielania obchodných ponúk a ďalších marketingových akcií predávajúceho. Súhlas sa bude týkať osobných údajov v nasledujúcom rozsahu: meno a priezvisko, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo. Osobné údaje kupujúceho pre marketingové účely budú spracovávané až do okamihu odvolania súhlasu kupujúceho, najďalej však po dobu piatich rokov, iba že by bol tento súhlas medzičasom obnovený. Osobné údaje budú spracovávané najmä formou ich zhromažďovania, vyhľadávania, používania, predávania (ak s tým bude kupujúci súhlasiť), uchovávania, triedenia alebo kombinovania, blokovania a likvidácie. Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzavretie kúpnej zmluvy.

5.2. Predávajúci upozorňuje kupujúceho, že údaje kupujúcich môžu byť uvedené v registri zriadenom v zmysle § 20z zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).  

Nákupný košík